Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo

Gmina Świekatowo
Informacja o rozpoczęciu naboru do projektu „Program rozwoju społecznego sołectw Stążki, Szewno, Tuszyny – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej”.

Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Stążki polegające na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i zbiornika na gaz płynny LPG.

      Przedmiotowy projekt obejmuje kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele związane z rozwojem i aktywizacją społeczności lokalnej. W ramach zamierzenia inwestycyjnego realizowanego na działce inwestycyjnej w miejscowości Stążki na obszarze gminy...