Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Stążki polegające na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i zbiornika na gaz płynny LPG.

21 stycznia, 2021

Gmina Świekatowo

      Przedmiotowy projekt obejmuje kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele związane z rozwojem i aktywizacją społeczności lokalnej. W ramach zamierzenia inwestycyjnego realizowanego na działce inwestycyjnej w miejscowości Stążki na obszarze gminy Świekatowo zaplanowano remont i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu będącego w bezpośrednim sąsiedztwie budynku w postaci budowy drewnianej wiaty wykorzystywanej jako miejsce szkoleń i warsztatów oraz siłowni zewnętrznej w postaci urządzeń tj. rower stacjonarny, krzesło do wyciskania, orbitrek oraz wioślarz z niezbędnym oświetleniem.

      Obszar, w którym zlokalizowana została inwestycja włączony jest do obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego. Realizowany projekt odpowiada na zidentyfikowane problemy oraz potrzeby środowiska społeczno – gospodarczego.

      Celem przedmiotowego projektu jest ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” poprzez stworzenie bazy infrastrukturalnej do realizacji projektów o charakterze społecznym. Wraz z celem głównym przedsięwzięcia realizowane będą cele szczegółowe odpowiadające zdiagnozowanym problemom podczas przygotowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo na lata 2017-2023.

      Niniejszy projekt zakłada rozwiązanie problemu związanego z niską aktywizacją społeczną oraz ma pobudzić aktywność społeczną na terenie sołectwa Stążki.