52 332 22 280 ug@swiekatowo.pl

XXXVII Sesja Rady Gminy Świekatowo

26 października, 2022

Gmina Świekatowo

       Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r.  poz. 559 z późn. zm.) z w o ł u j ę XXXVII Sesję Rady Gminy Świekatowo w dniu 3 listopada 2022 r. (czwartek), początek o godz. 13:00 w sali narad przy stadionie gminnym w Świekatowie, ul. Sportowa 2
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji rady gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji – XXXVI z 27 września 2022 r.
5. Sprawozdanie wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja przewodniczącego rady gminy o działaniach podejmowanych między sesjami.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Świekatowo w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2021/2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od  podatku,
b) obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego,
c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
d) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok,
e) zmiany regulaminu wynagradzania dla nauczycieli gminy Świekatowo,
f) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świekatowo,
g) zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2022 r.,
h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2022-2031.
9. Sprawy różne w tym wnioski.
10. Zakończenie sesji.

Obrady będą dostępne on-line na stronie:  www.bip.swiekatowo.lo.pl w linku rada gminy oraz na stronie internetowej Gminy Świekatowo www.swiekatowo.pl w linku transmisja obrad sesji.

Zapraszam do udziału w XXXVII Sesji Rady Gminy Świekatowo.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska