52 332 22 280 ug@swiekatowo.pl

XXXV Sesja Rady Gminy Świekatowo

12 września, 2022

Gmina Świekatowo

     Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) z w o ł u j ę  XXXV Sesję Rady Gminy Świekatowo w dniu  19 września  2022 r.,  początek o godz. 13:00  w sali narad przy stadionie gminnym w Świekatowie, ul. Sportowa 2

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji rady gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji – XXXIV z 27 czerwca 2022 r.
5. Sprawozdanie wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja przewodniczącego rady gminy o działaniach podejmowanych między sesjami.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Świekatowo wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a) przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Świekatowo na lata 2022-2026,
     b) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Świekatowo biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
     c) zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2022 r.,
     d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2022-2031.
9. Sprawy różne w tym wnioski.
10.Zakończenie sesji.

Obrady będą dostępne on-line na stronie: www.bip.swiekatowo.lo.pl w linku rada gminy oraz na stronie internetowej Gminy Świekatowo www.swiekatowo.pl w linku transmisja obrad sesji.

Zapraszam do udziału w XXXV Sesji Rady Gminy Świekatowo.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Stec