52 332 22 280 ug@swiekatowo.pl

XXXIV Sesja Rady Gminy Świekatowo

21 czerwca, 2022

herb_swiekatowo

       Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) z w o ł u j ę XXXIV Sesję Rady Gminy Świekatowo w dniu 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek), początek o godz. 13:00 w sali narad przy stadionie gminnym w Świekatowie, ul. Sportowa 2

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji rady gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji – XXXIII z 25 maja 2022 r.
5. Sprawozdanie wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja przewodniczącego rady gminy o działaniach podejmowanych między sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Świeckim i pozostałymi gminami z terenu powiatu świeckiego na rzecz realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej, stwarzającego możliwość realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 w formie partnerstwa,
   b) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez państwową straż pożarną lub gminę,
   c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świekatowo, w roku szkolnym 2022/2023,
   d) wyrażenia zgody na wykup przez Gminę Świekatowo prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w gminie Świekatowo,
   e) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Świekatowo prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w gminie Świekatowo,
   f) zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2022 r.,
   g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2022-2031.
   h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu w formie dotacji celowej,
8. Sprawy różne w tym wnioski.
9. Zakończenie sesji.

Obrady będą dostępne on-line na stronie: www.bip.swiekatowo.lo.pl w linku rada gminy oraz na stronie internetowej Gminy Świekatowo www.swiekatowo.pl w linku transmisja obrad sesji.

Zapraszam do udziału w XXXIV Sesji Rady Gminy Świekatowo.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewelina Ledzińska