52 332 22 280 ug@swiekatowo.pl

XXXIII Sesja Rady Gminy Świekatowo.

09 maja, 2022

herb_swiekatowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) z w o ł u j ę XXXIII Sesję Rady Gminy Świekatowo w dniu 25 maja 2022 r. (środa), początek o godz. 13:00 w sali narad przy stadionie gminnym w Świekatowie, ul. Sportowa 2

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji rady gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji – XXXII z 19 kwietnia 2022 r.
5. Sprawozdanie wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja przewodniczącego rady gminy o działaniach podejmowanych między sesjami.
7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Świekatowo za 2021 rok
a) przedstawienie raportu o stanie gminy za 2021 rok,
b) debata,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świekatowo wotum zaufania.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świekatowo za 2021 rok
a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Świekatowo za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy,
b) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,
c) zapoznanie się z uchwałą Nr 14/S/2022 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świekatowo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy,
d) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Świekatowo absolutorium,
e) zapoznanie się z uchwałą Nr 9/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świekatowo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Świekatowo za 2021 rok,
f) dyskusja,
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Świekatowo za 2021 rok,
h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Świekatowo.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2022 r.
10. Sprawy różne w tym wnioski.
11. Zakończenie sesji.

Obrady będą dostępne on-line na stronie: www.bip.swiekatowo.lo.pl w linku rada gminy oraz na stronie internetowej Gminy Świekatowo www.swiekatowo.pl w linku transmisja obrad sesji.

 

Zapraszam do udziału w XXXIII Sesji Rady Gminy Świekatowo.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewelina Ledzińska