XLVIII Sesja Rady Gminy Świekatowo.

16 listopada, 2023

Gmina Świekatowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) z w o ł u j ę XLVIII Sesję Rady Gminy Świekatowo 22 listopada 2023 r. (środa), początek o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie, ul. Dworcowa 3

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji rady gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu sesji – XLVII z 28 września 2023 r.
5. Sprawozdanie wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja przewodniczącego rady gminy o działaniach podejmowanych między sesjami.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Świekatowo za poprzedni rok szkolny 2022/2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku,
b) obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego,
c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez państwową straż pożarną lub gminę,
f) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok,
g) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
i) zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2023.
9. Sprawy różne w tym wnioski.
10. Zakończenie sesji.

Obrady będą dostępne on-line na stronie: www.bip.swiekatowo.lo.pl w linku rada gminy oraz na stronie internetowej Gminy Świekatowo www.swiekatowo.pl w linku transmisja obrad sesji.

Zapraszam do udziału w XLVIII Sesji Rady Gminy Świekatowo.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska