XLV Sesja Rady Gminy Świekatowo.

22 czerwca, 2023

Gmina Świekatowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) z w o ł u j ę XLV Sesję Rady Gminy Świekatowo w dniu 28 czerwca 2023 r. (środa), początek o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie, ul. Dworcowa 3

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji rady gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji – XLIV z 31 maja 2023 r.
5. Sprawozdanie wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja przewodniczącego rady gminy o działaniach podejmowanych między sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo w części obrębów Małe Łąkie, Lubania-Lipiny, Świekatowo i Tuszyny,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo w części obrębów Małe Łąkie, Lubania-Lipiny, Świekatowo i Tuszyny,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Świekatowo,
d) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Świekatowie,
e) przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów,
f) zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2023.
8. Sprawy różne w tym wnioski.
9. Zakończenie sesji.

Obrady będą dostępne on-line na stronie:  www.bip.swiekatowo.lo.pl w linku rada gminy oraz na stronie internetowej Gminy Świekatowo www.swiekatowo.pl w linku transmisja obrad sesji.

 

Zapraszam do udziału w XLV Sesji Rady Gminy Świekatowo.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska