XLIV Sesja Rady Gminy Świekatowo.

18 maja, 2023

Gmina Świekatowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) z w o ł u j ę XLIV Sesję Rady Gminy Świekatowo w dniu 31 maja 2023 r. (środa), początek o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie, ul. Dworcowa 3

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji rady gminy.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji – XLIII z 4 maja 2023 r.
5.Sprawozdanie wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
6.Informacja przewodniczącego rady gminy o działaniach podejmowanych między sesjami.
7.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Świekatowo za 2022 rok
a/ przedstawienie raportu o stanie gminy za 2022 rok,
b/ debata,
c/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świekatowo wotum zaufania.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za 2022 rok
a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy,
b) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,
c) zapoznanie się z uchwałą Nr 5/S/2023 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świekatowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy,
d) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Świekatowo absolutorium,
e) zapoznanie się z uchwałą Nr 3/Kr/2023 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świekatowo w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Świekatowo z wykonania budżetu za 2022 rok,
f) dyskusja,
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za 2022 rok,
h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Świekatowo.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków dla Parafii pw. św. Marcina w Świekatowie.
10. Sprawy różne w tym wnioski.
11. Zakończenie sesji.

Obrady będą dostępne on-line na stronie: www.bip.swiekatowo.lo.pl w linku rada gminy oraz na stronie internetowej Gminy Świekatowo www.swiekatowo.pl w linku transmisja obrad sesji.

Zapraszam do udziału w XLIV Sesji Rady Gminy Świekatowo.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska