Przebudowa oczyszczalni ścieków w Świekatowie

26 stycznia, 2021

Gmina Świekatowo

     Projekt realizowany przez Gminę Świekatowo zakłada kompleksową przebudowę oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków obsługującej aglomerację Świekatowo ustanowioną Uchwałą nr III/62/15 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 26 stycznia 2015 r.

     Aglomeracja obejmuje następujący obszar: Świekatowo, Jania Góra, Czajkowo, Świekatówko cz. miejscowości Rudzianek, Świekatowo Wschodnie, Małe Łąkie, Zalesie Królewskie, Szewno, Stążki i Tuszyny.

     Celem inwestycji jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę nowego układu technologicznego oczyszczania mechaniczno-biologicznego ścieków w oparciu o technologię osadu czynnego niskoobciążonego, napowietrzanego układem napowietrzania drobnopęcherzykowego z wydzieloną strefą denitryfikacji i defosfatacji oraz z wykorzystaniem istniejącego osadnika wtórnego, na bazie którego zaadaptowany zostanie zbiornik retencyjny służący retencjonowaniu ścieków dowożonych i wód przypadkowych dopływających systemem kanalizacji sanitarnej. W wyniku realizacji projektu istniejąca oczyszczalnia ścieków zostanie przekształcona w typ PUB1 – oczyszczalnie biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniającą standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM. Realizowane przedsięwzięcie umożliwi kształtowanie procesu oczyszczania ścieków zgodnie z dyrektywą komunalną przez co zwiększy się ilość osób korzystających z ulepszonej jakości procesu oczyszczania.