Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo w części obrębów Małe Łąkie, Lubania-Lipiny, Świekatowo i Tuszyny.

17 maja, 2023

Gmina Świekatowo

Świekatowo, dnia 17.04.2023 r.

 

Wójt Gminy Świekatowo

ogłoszenie

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo w części obrębów Małe Łąkie, Lubania-Lipiny, Świekatowo i Tuszyny

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Świekatowo nr XXVI/161/2021 z dnia 27 października 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo w części obrębów Małe Łąkie, Lubania-Lipiny, Świekatowo i Tuszyny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26.04.2023 r. do 29.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Świekatowie, ul. Dworcowa 3, 86-182 Świekatowo w godzinach od 8:00 do 14:00.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Świekatowie o godzinie 10:00.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

            Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Świekatowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2023 r.

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail l.rybarczyk@swiekatowo.pl

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się również na stronie internetowej (BIP) bip.swiekatowo.lo.pl w zakładce planowanie przestrzenne.

Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Administratorem Państwa danych jest reprezentowana przez Wójta Gminy Świekatowo Gmina Świekatowo, której siedziba mieści się przy ul. Dworcowa 3, 86-182 Świekatowo. Klauzulę informacyjną RODO zamieszczono na stronie bip.swiekatowo.lo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Świekatowie, ul. Dworcowa 3, 86-182 Świekatowo.

 

WÓJT GMINY ŚWIEKTOWO

                                                                                                MAREK TOPOLIŃSKI /-/