KLUB DZIECIĘCY W GMINIE ŚWIEKATOWO – UWAGA NABÓR

16 listopada, 2021

Gmina Świekatowo

 

KLUB DZIECIĘCY W GMINIE ŚWIEKATOWO – UWAGA NABÓR

LA SIESTA ESTREMO Michał Partyka i Gmina Świekatowo ogłaszają nabór do klubu
dziecięcego utworzonego w ramach projektu „Utworzenie klubu dziecięcego na terenie
Gminy Świekatowo” w Zalesiu Królewskim.
Projekt adresowany jest do mieszkańców gminy Świekatowo oraz osób uczących się lub pracujących na terenie gminy, które sprawują opiekę nad dzieckiem w wieku od 1 do 3 roku życia.

KANDYDACI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MUSZĄ SPEŁNIĆ NASTĘPUJĄCE OBLIGATORYJNE KRYTERIA

− przynależność do grupy docelowej tj.: osoby pracujące lub uczące się (weryfikacja na
podstawie zaświadczenia od pracodawcy i/lub zaświadczenia ze szkoły/uczelni;
wyłącznie w przypadku braku możliwości uzyskania w/w zaświadczeń potencjalny
uczestnik może przedstawić oświadczenie w przedmiotowym zakresie) lub
zamieszkujące zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie gminy Świekatowo
(weryfikacja na podst. oświadczenia), w tym:
● osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy
ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które
przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na
urlopie wychowawczym w rozumieniu Kodeksu pracy,
● osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (weryfikacja na podst.
zaświadczenie pracodawcy; oświadczenia o wieku dziecka).
W ramach projektu uczestnikom zostanie zapewniona opieka nad dziećmi w wieku 1-3 dzięki czemu opiekunowie i rodzice zyskają możliwość aktywizacji zawodowej efektywnego i powrotu na rynek pracy. Klub dziecięcy będzie dysponował 24 miejscami i zapewni opiekę nad dzieckiem w godz. od 7.00 do 17.00.

        Zgłoszenia do udziału w projekcie należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym
dostępnym do pobrania ze strony www.swiekatowo.pl lub w wersji papierowej
w sekretariacie Urzędu Gminy Świekatowo przy ul. Dworcowej 20a w Świekatowie.

        Wypełnione przez kandydatów dokumenty rekrutacyjne można składać od 15.11.2021r. do 25.11.2021 r. osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Świekatowo, lub pocztą na adres Biura Projektu lub złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: basniowaprzystan@gmail.com
(zeskanowany podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami).

Biuro Projektu:
Klub Malucha w Zalesiu Królewskim “Baśniowa Przystań”
Zalesie Królewskie 42, 86-182 Świekatowo
mail: basniowaprzystan@gmail.com
tel.: 661 184 849