Niniejsze opracowanie stanowi drugą z kolei „Strategię rozwoju gminy Świekatowo” i zastępuje Strategię wykonaną w latach 1999-2010 i przyjętą Uchwałą Rady Gminy Świekatowo w roku 2000. W ówczesnej Strategii określono okres obowiązywania jej ustaleń na rok 2010, co uzasadnia potrzebę wykonania kolejnej Strategii.
Podstawowe cele wykonania Strategii są następujące:
• dokonanie kompleksowej analizy istniejącego stanu rozwoju gminy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na te aspekty stanu istniejącego, które będą odgrywały zasadniczą rolę w przyszłym rozwoju gminy;
• identyfikacja strategicznych szans i zagrożeń rozwoju gminy;
• wyznaczenie celów i kierunków rozwoju gminy, realizujących aspiracje lokalnej społeczności oraz uwzględniających istniejące szanse i zagrożenia rozwoju;
• zintegrowanie lokalnej społeczności wokół problematyki rozwoju gminy.

Strategia cz. 1

Strategia cz. 2

Treść raportu