Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, segregowanych i popiołu w 2018 roku.

Harmonogram

Wójt Gminy Świekatowo

Marek TopolińskiHarmonogram odbioru odpadów komunalnych, segregowanych i popiołu w 2017 roku.

Harmonogram

Wójt Gminy Świekatowo

Marek TopolińskiPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świekatowie


Od 12.10.2013 r. naszej gminie uruchomiony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt znajduje się przy ulicy Tucholskiej 24 w Świekatowie, na placu po dawnej bazie SKR, obok stacji paliw.
Terminy otwarcia PSZOK w 2013 roku:
Październik – 12 i 26
Listopad – 9 i 23
Grudzień – 14 i 28

Na PSZOK przyjmowane będą m.in.: odpady wielkogabarytowe, czyli np.: zużyte meble; sprzęt elektryczny i elektroniczny – pralki, lodówki, telewizory, kmputery itp.; lampy i świetlówki; zużyta odzież i obuwie; przeterminowane leki; detergenty; baterie i akumulatory; zużyte opony; gruz budowlany; papa; usunięte tymki, tapety i okleiny; metale; szkło; tworzywa sztuczne; urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory); itp.

Odpady należy wrzucać do odpowiednio oznakowanych i opisanych pojemników. Jeżeli odpady nie będą poselekcjonowane nie zostaną przyjęte na PSZOK. Odpady odbierane bedą bezpłatnie. Przekazanie odpadów odbywa się pod kontrolą pracownika PSZOK, po uprzednim okazaniu dowodu osobistego.
.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek TopolińskiDruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druk deklaracji

Wójt Gminy Świekatowo

Marek TopolińskiInformacja dotycząca utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.Świekatowo.


Urząd Gminy Świekatowo informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, przeprowadzonego dnia 28 maja 2013 roku, wybrano firmę, która zajmie się gminną gospodarką odpadami. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ze Świecia. W ramach swych obowiązków, firma powinna dostarczyć do Państwa pojemniki i worki niezbędne do gromadzenia odpadów. Termin, do którego ww. urządzenia powinny znaleźć się na Państwa posesjach to 10 lipca 2013 roku. Odbiór urządzeń do gromadzenia odpadów musi być przez Państwa pokwitowany. Firma nie powinna brać żadnej opłaty za dostarczane urządzenia.

Dalsze szczegółowe informacje związane z gospodarką odpadami proszę śledzić na stronie internetowej Gminy Świekatowo – www.swiekatowo.pl . Wkrótce powinni Państwo otrzymać harmonogram wywozu poszczególnych rodzajów odpadów, który jest opracowywany przez ZUK Świecie. W najbliższych dniach otrzymają państwo także informacje dotyczące naliczenia opłat za gospodarkę odpadami, zgodnie ze złożonymi deklaracjami, zawierającą wysokość poszczególnych rat wraz z terminami płatności.

Przypominamy, że najważniejszym założeniem nowych regulacji dotyczących gospodarowania odpadami jest jak największa liczba odpadów segregowanych u źródła. Zdecydowana większość z Państwa zadeklarowała chęć segregacji odpadów, co wiążę się z niższymi opłatami. Szczegóły dotyczące zasad segregacji znajdować się będą na urządzeniach dostarczonych przez ZUK Świecie.


Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński