Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo


Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo - Szewno>>>
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo - Stążki>>>
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo - Tuszyny>>>
Rewitalizacja

29.01.2021
Informacja o rozpoczęciu naboru do projektu "Program rozwoju społecznego sołectw Stążki, Szewno, Tuszyny - pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej".

27.05.2019
Informacja o podpisaniu umowy na realizację pierwszego etapu projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo.

19.01.2017
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Podsumowanie dla Gminy Świekatowo

12.01.2017
Zdjęcia ze spotakń w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo


05.01.2017
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Świekatowo Nr 60/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo. W dniu dzisiejszym przedstawiamy projekt "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo na lata 2017-2023".

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo

Tabele do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński18.10.2016
materiały informacyjne na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo.

Materiały informacyjne cz.1

Materiały informacyjne cz.2

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński14.10.2016
Raport z badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańsów Gminy Świekatowo na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo.

Raport z badania ankietowego

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński11.07.2016
Prezentacja rewitalizacja na terenie Gminy Świekatowo

Prezentacja


01.07.2016
Podstawowe dane o zróżniczowaniu rozwoju Gminy Świekatowo
24.06.2016
Spotkania z mieszkańcami Gminy Świekatowo10.06.2016
Informacja o spotkaniach

Rozpoczynamy cykl spotkań z mieszkańcami, przedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych mających na celu zapoznanie sie z ich potrzebami i ustaleniem w jaki sposób możemy ich oczekiwania spełnić.
W wyniku wstępnych prac przygotowawczych programem rewitalizacji planujemy objąć dwie miejscowości - Stążki i Szewno.

Oto proponowane terminy spotkań:

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński16.05.2016
Zakładany cel interwencji.

Na obecnym etapie wstępnie zidentyfikowano miejscowości Stążki i Szewno jako obszary wymagające rewitalizacji. Rozważane jest także włączenie miejscowości Tuszyny. Objęcie interwencją aż 3 miejscowości może być jednak niemożliwe ze względu na narzucone ograniczenia formalne. Zagadnienie to zostanie wyjaśnione w tok dalszych prac nad programem rewitalziacji.
Zakładany cel interwencji
Trwałe ożywienie społeczno-gospodarcze
Celem długofalowym jest ograniczenie zależności mieszkańców od pomocy społecznej poprzez zmianę postaw w zakresie rynku pracy oraz wykształcenia
Planowany zakres interwencji
W zidentyfikowanych miejscowościach zamierza się przeprowadzić program rozwoju społ. Celem długofalowym jest ograniczenie zależności mieszkańców od pomocy społ. poprzez zmianę postaw w zakresie rynku pracy oraz wykształcenia. Działania zamierza się adresować przede wszystkim do dwóch grup docelowych:
- ludność dorosła (zwiększenie aspiracji, warsztaty motywacyjne, rozwój kompetencji społecznych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz znaczenie wykształcenia dzieci i młodzieży)
- młodzież szkolna (motywowanie do nauki, prowadzenie zajęć uzupełniających wiedzę i umiejętności zdobywane w szkole oraz samorozwój).
Obydwa rodzaje interwencji będą wobec siebie komplementarne, bowiem oddziaływać będą na całe rodziny zamieszkujące obszar rewitalizowany i stwarzać będą szanse trwałej zmiany stanu kryzysowego
rogram zamierza się realizować poprzez nawiązanie współpracy z NGO. Nie wyklucza się zaangażowania do niektórych aspektów programu instytucji kultury w gminie. Rozważa się także podjęcie współpracy z którąś z gmin sąsiednich na rzecz wspólnej realizacji tego typu programu aktywizującego (realizacja w pewnym zakresie zunifikowanego programu rozwoju społecznego na terenie więcej niż jednej gminy), jeśli gminy te będą planować interwencję o podobnym charakterze.
Realizacja powyższych działań społ. wymaga także działań inwestycyjnych związanych z przystosowaniem bazy, w której zamierza się realizować program:
- w Szewnie niezbędny jest remont drogi, stanowiącej jedyny dojazd do świetlicy wiejskiej,
- w Stążkach niezbędne są prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej, który w obecnym stanie technicznym zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu korzystających.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński08.05.2016
Podstawowe założenia rewitalizacji w gminie ŚwiekatowoWÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński14.04.2016
Informacje podstawowe

Od początku kwietnia 2016 roku Urząd Gminy Świekatowo przystąpił do tworzenia projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo. W ramach projektu planowane są konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy, przedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy, na których chcemy poznać potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców i ich pomysły na poprawę obecnej sytuacji. Z każdego etapu prac związanych z Planem na stronie Gminy Świekatowo będą umieszczone podsumoania i informacje.
Zachecamy mieszkańców naszej gminy do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo.

Rewitalizacja informacje ogólne

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński